بایگانی برچسب برای: تراش مینا دندان

کانتور یا تراش مینای دندان

/
کانتور دندان عبارت است از برداشتن مقادیر اندکی از مینای دندان ها که باعث عدم هماهنگی با دندان ها مجاور می شود. مینای دندان تراش داده می شود تا به شکل مطلوب برسد