بایگانی برچسب برای: عکس عقب رفتگی فک پایین

عقب رفتگی فک (رتروگناتیسم)

/
رتروگناتیسم شرایطی است که در آن فک پایین از فک بالا عقب تر قرار گرفته است و این باعث می شود ظاهر آن مانند اور بایت شدید به نظر برسد.