قبل و بعد ارتودنسی در بیماری بدون کشیدن دندان

بیمار مورد نظر دختر خانم ۱۱ساله ای بودند که با شکایت از نامرتبی دندانهای جلو مراجعه نمودند.در معاینه کلینیکی مشخص شد که دندانهای قدامی هر دو فک بالا و پایین دچار بی نظمی هستند وفرد دارای دندانهای نیش بیرون زده می باشد؛ ازینرو ارتودنسی ثابت بالا و پایین برای ایشان تجویز شد. ابتدا سیم بستن دندانهای بالا شروع شد و قوس دندانی این فک به شکل مناسبی تغییر داده شد.پس ازینکه دندانهای فک بالا بصورت نسبی مرتب شدند و دندانهای نیش نظم نسبی خود را پیدا کردند،ارتودنسی دندانهای فک پایین نیز آغاز شد.پس از مرتب شدن دندانهای دوفک،روی همنشستگی دندانهای بالا و پایین توسط کش های ارتودنسی بهبود یافت و چینش دندانهای این دو فک روی هم به ایجاد طرح لبخند زیبا کمک نمود.در انتهای درمان و پس از درآوردن ارتودنسی های بالا و پایین،برای دندانهای بالا نگهدارنده شفاف (متحرک) و برای فک پایین فیکس ریتینر (نگهدارنده ثابت) تحویل شد.کل درمان ارتودنسی فک بالا و پایین در ایشان حدود ۲سال طول کشید.

آرشیو نمونه های درمانی