قبل و بعد ارتودنسی در بیماری با طرح درمان ارتودنسی ثابت به همراه کشیدن دندان

بیمار مورد نظر پسر ۱۳ساله ای بود که با شکایت از نامرتبی دندانهای جلو مراجعه نموده بود.در معاینه کلینیکی مشخص شد که به دلیل کمبود فضای موجود در دو فک،دندانهای نیش بیرون زده شده اند و چون این کمبود فضا زیاد بود،کشیدن دو دندان آسیای کوچک به ایشان توصیه شد.پس از تهیه عکسهای ارتودنسی ارتودنسی درمان ایشان با ارتودنسی ثابت دندانهای بالا شروع شد.پس از دو جلسه دستور کشیدن دو دندان بالا نوشته شد و با انجام این کار،عقب بردن دندانهای نیش شروع شد.در ادامه کار،ارتودنسی ثابت دندانهای پایین نیز آغاز شد و مرتب کردن این دندانها نیز به موازات دندانهای بالا پیش رفت.پس از تکمیل مرتب شدن دندانها و پرشدن فضاهای دندانهای کشیده شده،روی هم نشاندن دندانهای دو فک بالا و پایین نیز توسط کش های ارتودنسی انجام شد.در انتهای درمان و پس از بازکردن ارتودنسی بالا و پایین،برای دندانهای بالا نگهدارنده متحرک و برای دندانهای پایین نگهدارنده ثابت(فیکس ریتینر) تحویل شد.کل درمان ارتودنسی ایشان حدود ۲سال طول کشید.

آرشیو نمونه های درمانی