قبل و بعد ارتودنسی در بیماری با طرح درمان ارتودنسی ثابت بدون کشیدن دندان

بیمار مورد نظر خانم ۱۲ ساله ای بود که با شکایت از نامرتبی دندانهای جلو مراجعه نموده بود.دندانهای آسیای کوچک وی چرخیده بودند و این موضوع نمای نامناسبی برای دندانهای فک بالای وی ایجاد کرده بود.برای ایشان ارتودنسی ثابت دو فک بالا و پایین تجویز شد و ارتودنسی ایشان با ارتودنسی دندانهای فک بالا شروع شد.قوس دندانی فک بالا باز شد و دندانهای فک بالای ایشان در یک قوس فکی مناسب قرار گرفتند.با پیشرفت نسبی نظم دندانهای فک بالا.ارتودنسی دندانهای فک پایین نیز شروع شد و مرتب کردن دندانهای این فک نیز انجام شد.در انتهای درمان هر دو قوس دندانی توسط کش های ارتودنسی روی هم نشانده شدند تا اگوی نشستن مناسبی شکل بگیرد.در انتهای درمان و پس از بازکردن وسایل ارتودنسی،برای دندانهای بالا،نگهدارنده متحرک و برای دندانهای پایین نگهدارنده ثابت(فیکس ریتینر)تحویل شد.کل درمان ارتودنسی ایشان حدود دو سال طول کشید.

آرشیو نمونه های درمانی