قبل و بعد ارتودنسى در بیمارى با طرح درمان ارتودنسى ثابت

بیمار مورد نظر خانم ٢٧ساله اى بودند که با شکایت از نامرتبى دندانهاى بالا و پایین و خرگوشى بودن دندانهاى جلو مراجعه نموده بود.براى ایشان درمان ارتودنسی ثابت دو فک بالا و پایین تجویز شد و ارتودنسى ایشان با بستن سیم روى دندانهاى بالا شروع شد.پس از مرتب شدن نسبى دندانهاى فک بالا،ارتودنسی دندانهاى پایین شروع شد و دندانهاى این فک نیز مرتب شد.حال دندانهاى بالا و پایین مرتب شده و بایستى روى هم نشانده مى شدند؛این کار توسط کش هاى ارتودنسى انجام شد و دندانهاى بالا و پایین روى هم بخوبى نشستند.در انتهاى درمان و پس از بازکردن ارتودنسى،براى فک بالا نگهدارنده متحرک(پلاک شفاف ارتودنسی)و براى فک پایین نگهدارنده ثابت(فیکس ریتینر)تحویل شد.کل درمان ارتودنسی ایشان یک سال و نیم طول کشید.

آرشیو نمونه های درمانی