قبل و بعد ارتودنسی برای بهبود نشستن دندان های خلفی

بیمار مورد نظر دختر خانم ۱۱ ساله ای بود که با شکایت از نامرتبی دندانهای جلو و مشکل در روی همنشستن دندانهای خلفی مراجعه نموده بود. برای ایشان ارتودنسی ثابت دو فک بالا و پایین تجویز شد و درمان ایشان با ارتودنسی دندانهای بالا شروع شد.پس از مدتی ارتودنسی دندانهای پایین نیز شروع شد و با بهبود اولیه در نظم دندانهای بالا و پایین نوبت به روی همنشستن دندانهای دو فک رسید.دندانهای خلفی ایشان توسط الاستیک های ارتودنسی به هم نزدیک شدند تا مشکل جویدن دندانها حل شود.کل ارتودنسی ایشان یکسال و نیم طول کشید و بعد از اتمام ارتودنسی،برای دندانهای بالا نگهدارنده متحرک و برای دندانهای پایین نگهدارنده ثابت تحویل شد.