قبل و بعد ارتودنسی و اصلاح نامرتبی دندانهای جلو

بیمار مورد نظر خانم ۲۷ساله ای بودند که با شکایت از نامرتبی دندانهای جلو برای ارتودنسی مراجعه نموده بودند.در مشاوره اولیه ارتودنسی به ایشان توضیح داده شد که برای انجام ارتودنسی لازم است دو دندان از دندانهای فک بالا کشیده شود.ارتودنسی ایشان با ارتودنسی ثابت بالا شروع شد.یکی دو جلسه پس از پیشرفت ارتودنسی دندانهای بالا،دو‌دندان مورد نظر توسط دندانپزشک کشیده شد و فضای خالی با حرکت دندانها پر شد.در ادامه ارتودنسی ثابت فک پایین برای ایشان انجام شد و پس از بهبود نظم دندانها در این فک ،دندانهای بالا و پایین توسط کش های ارتودنسی روی همدیگر نشانده شدند.در انتهای درمان و پس از درآوردن وسایل ارتودنسی برای فک بالا نگهدارنده ثابت و متحرک و برای فک پایین نگهدارنده ثابت(فیکس ریتینر)تحویل شد.کل دوره درمان ارتودنسی ایشان دو سال طول کشید.

آرشیو نمونه های درمانی