قبل و بعد ارتودنسی در بیماری با نامرتبی شدید دندانهای جلو

بیمار مورد نظر دختر ۱۲ ساله ای بود که با شکایت از نامرتبی دندانهای جلو مراجعه نموده بود.در معاینه کلینیکی مشخص شد که به دلیل بهم ریختگی شدید دندانها در قوس دندانی،نیازمند کشیدن دندان و بستن فضاها توسژ ارتودنسی ثابت دندانهای بالا و پایین می باشد.پس از تهیه مدارک و عکسهای ارتودنسی،درمان ارتودنسی ایشان با بستن سیم بر روی دندانهای بالا شروع شد و پس از  کشیدن دندانهای آسیای کوچک،مرتب شدن نسبی دندانهای بالا حاصل شد،چند ماه بعد ارتودنسی دندانهای پایین نیز آغاز شد و پس از کشیدن دندانهای آسیای کوچک در این فک،نظم مناسب دندانهای فک پایین نیز بدست آمد.با پیشرفت درمان،دندانهای بالا و پایین روی هم نشانده شدند تا حداکثر زیبایی چینش دندانها حاصل شود.در انتهای درمان و پس از برداشتن وسایل ارتودنسی،برای فک بالا نگهدارنده متحرک(ریتینر شفاف)و برای فک پایین نگهدارنده ثابت(فیکس ریتینر)تحویل شد.کل دوره درمان ارتودنسی ایشان دو سال طول کشید.

آرشیو نمونه های درمانی