تحلیل لثه و پیوند لثه

/
تحلیل لثه زمانی اتفاق می افتد که حاشیه های بافت لثه که دندان را احاطه می کنند رو به بالا می روند، یا در موارد وخیم، دچار فرسایش می شوند. این باعث از بین رفتن پوشش روی دندان و ریشه دندان می شود.