بایگانی برچسب برای: دندان خرگوشی

درمان ارتودنسی ثابت فک بالا

مشکلی نبود که نمونه درمانی فوق نداشته باشد!ابتدا با دستگاه فانکشنال فک پایین و بالا هم تراز شدند و سپس توسط ارتودنسی ثابت فک بالا باز شد و دندانها در یک قوس مناسب روی هم نشانده شدند...

ارتودنسی بدون کشیدن دندان

نمونه درمانی ارتودنسی که بدون کشیدن دندان و با دیستالیزه کردن دندانهای خلفی سمت راست فک پایین درمان شده است.بد شکلی دندان های قدامی بالا نیز با کامپوزیت تصحیح شده است...

تصحیح نامرتبی شدید دندان ها توسط ارتودنسی

نمونه درمانی فوق با شکایت از بیرون زدگی دندان های نیش و نامرتبی شدید دندانهای بالا مراجعه نموده بود.در معاینه کلینیکی به ایشان توضیح داده شد که می توان بدون کشیدن دندان و توسط ارتودنسی این دندانها را در محل اصلی خود قرار داد

ارتودنسی و جراحی فک به منظور تصحیح اپن بایت

نمونه درمانی فوق با شکایت از روی هم ننشستن دندانهای بالا و پایین مراجعه نموده بود.در معاینه کلینیکی به ایشان اطلاع داده شد که مشکل بیشتر فکی است و برای تصحیح آن باید عمل فک انجام شود

تصحیح تنگی فک بالا و نامرتبی دندانها توسط ارتودنسی

نمونه درمانی فوق با تنگی فک بالا و کمبود فضای شدید برای دندانها مراجعه نموده بودند.پس از معاینه کلینیکی به ایشان توصیه شد که ابتدا از فرصت زمان رشد برای بازکردن فک بالا استفاده شود و سپس دندانها مرتب شود

ارتودنسی با کشیدن دندانهای فک بالا

بیمار مورد نظر با شکایت از کمبود فضا برای رویش دندان ها مراجعه نموده بود.درجلسه مشاوره اولیه و با بررسی عکسها و مدارک ایشان به این نتیجه رسیدیم که امکان درمان ایشان بدون کشیدن دندان وجود ندارد

اصلاح بیرون زدگی فک پایین

مراجعه کننده فوق با شکایت از بیرون زدگی فک پایین مراجعه نموده بود و در معاینه اولیه به ایشان اطلاع داده شد که چون مشکل ایشان بیشتر ناهنجاری فکی است،علاوه بر ارتودنسی نیازمند جراحی فک نیز می باشند